Сачыненне па апавяданню Якуба Коласа «У палескай глушы» на тэму “Духоўнае хараство Палесся”

Сачыненне па беларускай мове на тэму “Духоўнае хараство Палесся” па апавяданню Якуба Коласа «У палескай глушы»

Мосьцік, зложаны зь бярвеньняў,
Брод і грэбля кожны крок,
На дарозе рад карэньняў,
Крыж, пахілены набок;
Пералескі, лес, паляна,
Старасьвецкі дуб з жарлом,
Хвоя-веліч на кургане
З чорным буславым гняздом;
З чорным буславым гняздом;
Гразь, пяскі, лужок зялёны,
Шум крынічкі з-пад карча,
Шэлест лісьцяў несканчоны,
Крык у небе крумкача;
Вербы, груша-сіраціна,
Нізкарослы цёмны гай…
Гэта ты, балот краіна!
Гэта ты, палескі край!
Я. Колас

Вось i перагорнута апошняя старонка апавядання Якуба Коласа «У палескай глушы». Асаблівае ўражанне ў мяне засталося ад мастацкага адкрыцця пісьменнікам чароўнага кутка нашай Радзімы – Палесся, краю ў многім для мяне загадкавага, невядомага.

Якуб Колас умее стварыць яркі пейзаж некалькімі трапнымі штрыхамі, падкрэсліўшы самыя характэрныя рысы і дэталі. Так паказана карціна позняй восені на першых старонках апавядання: “З двара пазірала цёмная, чорная ноч. Неба, абложанае нізкімі хмарамі, здавалася, усё цяжэй навісала над аголенай зямлёй. Непраглядны змрок і сыры туман спляліся густа-густа і як бы глынулі гэтую закінутую між балот і лесу невялічкую вёску”.

Сваёй цікавасцю да прыроды, захапленнем роднымі краявідамі пісьменнік надзяліў і галоўнага героя твора Андрэя Лабановіча: «Ёсць важныя дзве часціны, з якіх складаецца жыццё і яго глыбокі сэнс і хараство – чалавек і прырода. Бо ніколі не страціць для нас цікавасці чалавек, бо праяўленне яго розуму бязмежна, бо дарогі яго не вызначаны, бо формы яго жыцця і яго адносін да другіх людзей бясконца разнастайныя, канчаткова не выяўлены і ніколі не могуць стаць канчатковымі. А прырода! Колькі вялікага здавальнення дае нам яна! Бо прырода – найцікавейшая кніга, якая разгорнута прад вачамі кожнага з нас. Чытаць гэту кнігу, умець адгадаць яе мнагалучныя напісы – хіба ж гэта не ёсць шчасце? Адно толькі шкада, што наша жыццё несузмерна малое для таго, каб начытацца гэтай кнігай».

Якуб Колас увесь час параўноўвае жыццё чалавека і жыццё прыроды, паказвае іх цесную сувязь і роднаснасць, падабенства законаў развіцця, сугучнасць прыроды чалавеку. Так, Лабановічу спачатку не вельмі спадабалася прырода Палесся. Прывыкшы да прастораў палёў, палюбіўшы сінечу далечыні, ён адчуваў сябе сярод бясконцых лясоў і балот, як «бы чымся звязаным, як бы на ім была надзета цесная адзежына». Але нават у першыя дні жыцця ў палесскай глушы галоўны герой заўважыў, што і гэтыя аднатонныя малюнкі маюць “сваю прывабнасць і хараство, свой твар, поўны тужлівага задумення”. Ён успрымае іх «мудрасць» — прырода пашырае духоўныя далягляды героя. Назіраючы розныя ландшафты, ён задумваецца пра сутнасць прыгажосці, пра жыццё і смерць, сапраўдныя і ўяўныя каштоўнасці.

I я таксама, захапіўшыся духоўным хараством палескага краю, яго непаўторнасцю, зразумеў, што ўсім нам трэба любіць і ахоўваць прыроду, разумна выкарыстоўваць яе багацці, і, вядома ж, цаніць кожны міг, пражыты на нашай роднай зямлі.